Home » Thema’s » Watersystemen en waterveiligheid

Watersystemen en waterveiligheid

Voldoende water van goede kwaliteit is essentieel voor functies als landbouw, natuur, recreatie, wonen en werken. Dit vraagt om een goed waterbeheer, gericht op de afstemming met diverse belangen en partijen. Daarbij is kennis van het functioneren van het watersysteem onontbeerlijk.

Waterschappen en Rijkswaterstaat werken samen met andere overheden, kennisinstituten en maatschappelijke belangenorganisaties om daarmee hun taken tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten uit te kunnen voeren. Naast waterkwaliteit en waterkwantiteitsopgaven, is er een duidelijke opgave op het gebied van waterveiligheid. Waterschappen en het Rijk zijn verantwoordelijk voor het op orde krijgen en houden van de waterkeringen.

Wij hebben ruime ervaring met beleidsvorming, beleidsimplementatie, kennisontwikkeling en uitvoeringsprojecten bij watersysteem- en waterveiligheidsvraagstukken, zowel op lokaal als op regionaal niveau.

Selectie van projecten binnen Watersystemen en waterveiligheid

Oosterschelde flood barrier with windmills in the Netherlands at the Northern Sea taken from above with a drone

Opstellen draaiboek toetsing regionale keringen in beheer van het Rijk

Blue Polygonal Mosaic Background, Creative Design Templates

Projectcoördinatie en secretariaat kennisprogramma Watermozaïek van de STOWA

Behang staand2

Watergovernance en dynamisch waterbeheer

Behang staand5

Rekenkameronderzoek naar ‘Communicatie binnen het Watergebiedsplan Linschoterwaard’

Behang staand2

Verkenning collectieve financiering waterbergingsopgave Delfland/Westland